Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky pro Česko zde.

 

Spoločnosti:

INTER-SAT LIMITED
Archiepiskopou Makariou III, 36 Anageia, 2640 Nikózia, Cyperská republika
reg. číslo: HE 222208
podnikajúcej v Slovenskej republike ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

INTER-SAT LTD, organizačná zložka
so sídlom Hrachová 16B, 821 05 Bratislava
IČO: 45 295 832
DIČ: 4020327718
IČ DPH: SK4020327718
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, vložka 1814/B, oddiel Po (ďalej  len „spoločnosť alebo  predávajúci“)
respektíve ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

INTER-SAT LTD, organizačná zložka
so sídlom Vídeňská 1018/18, 639 00 Brno
IČO: 29242916
DIČ: CZ686043880
zapísaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, oddiel A, vložka 24480
respektíve ako organizačná zložka podniku zahraničnej osoby:

TESLA Electronics LTD, organizačná zložka
so sídlom Hybešova 255/17, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 01630385
zapísaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, oddiel A, vložka 25819

(ďalej  len „spoločnosť alebo  predávajúci“)  

 

 

Článok 1
Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji tovaru a služieb v oblasti elektroniky a elektrotechniky (ďalej len "tovar"). Tieto VOP sú záväzné pre predaj tovaru kupujúcemu na účely ďalšieho predaja, ako aj pre spotrebiteľov (ďalej len "kupujúci") od spoločnosti INTER-SAT LTD, org. (ďalej len "predávajúci"). Výnimky sa môžu uplatňovať výlučne na základe uzatvorených osobitných zmlúv podpísaných štatutárnym orgánom predávajúceho. Právne vzťahy v týchto VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších  predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“).  Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom a na ktorého sa tieto VOP nevzťahujú, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.Článok 2
Vymedzenie určitých pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva alebo iná zmluva, ak sú zmluvné strany spotrebiteľom na jednej strane a podnikateľom na strane druhej. Za podnikateľa je  považovaný ten, kto samostatne vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť podnikateľským alebo podobným spôsobom s úmyslom dôsledne tak urobiť za účelom dosiahnutí zisku a spĺňa náležitosti uvedené v § 2 ods. 3 a § 23 Obchodného zákonníka.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti pri uzatváraní a plnení zmluvy. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu produkty alebo poskytuje služby.

Kupujúci (spotrebiteľ) – každá osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s podnikateľom mimo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo mimo rozsahu nezávislého výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej alebo inej podnikateľskej činnosti (podnikateľ) pri uzatváraní a plnení zmluvy.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho je návrh kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzné potvrdenie objednávky predávajúcim). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú definované kúpnou zmluvou a týmito VOP. 

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – zmluvná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci súhlasí s týmito podmienkami, ktoré sú platné a účinné v čase odoslania objednávky a sú nimi viazané od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s týmito VOP pred vykonaním vlastnej objednávky a je o nich vopred informovaný (sú odovzdané kupujúcemu, alebo sú k dispozícii v plnom rozsahu na webovej stránke predávajúceho, takže kupujúci má možnosť sa s nimi oboznámiť pred uzavretím zmluvy). Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a že s nimi súhlasí.Článok 3
Cena, objednávka a forma náhrady

1) Ceny tovaru sú uvedené v internetovom katalógu. Cena tovaru vždy zodpovedá cene uvedenej v internetovom katalógu v deň doručenia objednávky predávajúcemu. Cenník tovaru je uvedený na webovej stránke https://eshop.tesla-electronics.eu/ a nie je súčasťou týchto Obchodných podmienok.

2) Individuálne kúpne zmluvy sú uzatvorené na základe písomnej objednávky kupujúceho. Objednávka je pre predávajúceho záväzná v momente doručenia objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný objednávku potvrdiť. Lehota na potvrdenie objednávky je 5 pracovných dní od doručenia objednávky, potvrdenie objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu elektronickou komunikáciou.

3) Minimálna cena objednávky na dopravu mimo Českej a Slovenskej republiky je 5000 Kč (200 EUR).  

V prípade objednávky pod touto sumou nebude tovar expedovaný.

4) Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • obchodné meno, sídlo kupujúceho/meno a priezvisko, bydlisko kupujúceho v prípade kupujúceho spotrebiteľa,
 • jeho IČO a IČ DPH, ak je registrovaný ako platca DPH,
 • telefónne číslo a e-mail, na ktorom je možné potvrdiť prijatie objednávky,
 • objednávkové číslo tovaru uvedeného v katalógu predávajúceho,
 • množstvo požadovaných kusov výrobku,
 • meno a podpis splnomocneného zástupcu kupujúceho;
 • spôsob prevzatia tovaru a miesto plnenia (dodania),
 • spôsob platby.

Ak objednávka neobsahuje uvedené základné požiadavky (tieto sú uvedené pri registrácii kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho), bude považovaná za neurčitú a predávajúci ju neakceptuje.

5) Lehota na spracovanie objednávky predávajúcim je 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci predĺžiť lehotu plnenia – v tomto prípade je povinný informovať kupujúceho o tejto situácii do 5 dní od prijatia objednávky. Ak dohodnutá doba plnenia nie je splnená, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

6) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v  požadovanej výške pred dodaním tovaru – v hotovosti,  bezhotovostne kreditnou kartou, bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho alebo dobierkou, pokiaľ nie je v osobitnej zmluve stanovené inak. Ak predávajúci súhlasil s dodaním na faktúru v rámci zadaného kreditu, maximálna povolená splatnosť faktúr je 7 dní, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Pri nákupe na webovej stránke predajcu https://eshop.tesla-electronics.eu/ môže kupujúci použiť metódu Skip Pay na zaplatenie – týmto spôsobom súhlasí so zmluvnými podmienkami Skip Pay, viac o spracovaní osobných údajov tu.  V prípade omeškania s úhradou faktúr je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania a úroku z omeškania za predpokladu, že zmluva inak neustanovuje. Nárok predávajúceho na plnú náhradu nie je ovplyvnený zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.

7) Predávajúci je povinný odovzdať objednaný tovar na prepravu do 2 pracovných dní od zaplatenia kúpnej ceny na základe príslušného dokladu vydaného predávajúcim. Za dátum úhrady kúpnej ceny sa považuje dátum pripísania požadovanej sumy na účet poskytovateľa platobných služieb predávajúceho. Spolu s dodaním tovaru predávajúci vyúčtuje a zašle kupujúcemu faktúru – daňový doklad.

8) Ak kupujúci zašle predávajúcemu objednávku na výrobky, ktoré sa bežne nepredávajú, alebo na výnimočne veľký počet výrobkov, alebo na výrobky, ktoré kladú vyššie nároky na zabezpečenie servisu alebo záruku zo strany predávajúceho, bude na tomto obchodnom prípade dohodnutá špeciálna písomná kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť, či je objednávka v súlade s predchádzajúcou vetou. Záloha vo výške najmenej 50% z ceny objednaného tovaru a zmluvná pokuta za neodobraný tovar budú stanovené v samostatnej kúpnej zmluve vo výške najmenej 50% z ceny objednávky.

9) Podmienky v zmysle článku 2 sa uplatňujú aj pri účtovaní služieb a nákladov spojených s dodaním tovaru. Ich platbu platí kupujúci na základe faktúry – daňového dokladu.

10) Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné uzavrieť len v slovenskom alebo českom jazyku.

11) Cenník balného a dopravného sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho TU.

 

Článok 4
Zákaznícky účet

1) Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu si kupujúci môže objednať tovar. Kupujúci si môže objednať tovar aj bez registrácie.

2) Pri registrácii na zákaznícky účet a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje poskytnuté kupujúcim na zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3) Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Predávajúci nezodpovedá za žiadne zneužitie zákazníckeho účtu tretími stranami.

4) Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím stranám používať zákaznícky účet.

5) Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak kupujúci už nepoužíva svoj užívateľský účet, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6) Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii 24 hodín o 7 dní v týždni, najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardware a software predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardware a software tretích strán.Článok 5
Dodacie podmienky

1) Spôsob dopravy je uvedený kupujúcim v objednávke výberom jedného z druhov dopravy poskytovaných predávajúcim na náklady kupujúceho. V prípade prepravy na náklady predávajúceho má predávajúci vždy právo zvoliť si spôsob dopravy.

Predávajúci poskytuje tieto spôsoby dopravy:

 • osobný odber v priestoroch predávajúceho pri platbe v hotovosti, kreditnou kartou alebo v splátkach (platí len pre spotrebiteľov),
 • preprava špedičnou firmou na adresu uvedenú kupujúcim pri dodaní na dobierku alebo bez požadovanej dobierky, ak je to dohodnuté v špeciálnej kúpnej zmluve,
 • preprava vlastnými prostriedkami predávajúceho – len na základe predchádzajúcej písomnej dohody kupujúceho s predávajúcim.

Ak kupujúci v objednávke nešpecifikuje spôsob dopravy, rozhodne o tom predávajúci.

Cena za dopravu je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho TU.

2) Predávajúci si plní svoju povinnosť dodať kupujúcemu predmet nákupu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva stanovuje odoslanie tovaru predávajúcim. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, povinnosť je splnená predávajúcim vyššie uvedeným spôsobom iba vtedy, ak dopravca určil kupujúci bez toho, aby mu ho predávajúci ponúkol. V opačnom prípade si predávajúci splní svoju povinnosť len odovzdaním predmetu kúpy dopravcom kupujúcemu. V prípade dohodnutého osobného odberu v priestoroch predávajúceho predávajúci splní povinnosť dodať tovar tým, že umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste tohto zariadenia a včas ho upovedomí.

3) V prípade osobného odberu v priestoroch predávajúceho je predávajúci povinný vyzvať kupujúceho, aby prevzal tovar – výzvu je možné zaslať telefonicky, e-mailom, faxom alebo listom zaslaným na adresu kupujúceho (zaslanie faktúry sa považuje za výzvu). Kupujúci je povinný prevziať tovar. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru, ak kupujúci neprebral predmet nákupu od predávajúceho v lehote určenej predávajúcim alebo bez zbytočného odkladu od doručenia výzvy predávajúceho k prebraniu tovaru.

4) Ak zaplatený tovar so špecifikáciou "osobného odberu" nie je prevzatý od predávajúceho do 7 dní odo dňa vydania faktúry, tovar bude zaslaný na adresu kupujúceho, uvedenú v jeho objednávke na náklady kupujúceho. Ak predplatený tovar so špecifikáciou "osobného odberu" kupujúci nevyzdvihne do 7 dní od požadovaného dátumu vyzdvihnutia, má predávajúci právo okamžite odstúpiť od zmluvy.

5) Predávajúci pridá dodací list ku každej dodávke tovaru. Tento dodací list musia zmluvné strany potvrdiť na oboch stranách pri odovzdaní a prevzatí tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdanie tovaru kupujúcemu v prípade, že mu kupujúci nevydá potvrdený originál dodacieho listu alebo kópiu dodacieho listu s originálom podpisu kupujúceho. V prípade platby v hotovosti dodací list nahrádza príjmový doklad potvrdzujúci zaplatenie kúpnej ceny tovaru, v prípade dodania tovaru dopravnou službou dodací list nahrádza prepravný list alebo iný doklad potvrdzujúci prijatie tovaru kupujúcim.

6) Náklady na dopravu zo skladu predávajúceho kupujúcemu hradí kupujúci, pokiaľ nie je uvedené inak.

7) Riziko poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar nepreberie, pokiaľ zákon neustanovuje inak pre rôzne spôsoby dodania tovaru.

8) Kupujúci preberá vlastníctvo tovaru, za ktorý bola zaplatená kúpna cena tovaru pred dodaním tohto tovaru, akonáhle mu bol dodaný tovar odovzdaný, inak úplnou platbou kúpnej ceny.Článok 6

Súlad s kúpnou zmluvou

1) V  prípade nákupov uskutočnených podľa Občianskeho zákonníka je predávajúci zodpovedný kupujúcemu za to, že predaný tovar je v súlade s kúpnou zmluvou pri prevzatí kupujúcim, najmä za to, že je bez vád. Ak nie je v Občianskom zákonníku inak špecifikované, dohoda s kúpnou zmluvou uvedenou vyššie znamená, že predaný tovar má kvalitatívne a použiteľné vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opísané, alebo očakávané na základe propagácie v reklame, alebo kvalitu a použiteľné vlastnosti pre veci takého druhu zvyčajné, že spĺňajú požiadavky právnych predpisov, sú týmto spôsobom primerané množstvu, meraniu alebo hmotnosti a zodpovedajú účelu uvedenému predávajúcim na použitie tovaru alebo na ktorý sa tovar zvyčajne používa.

2) Ak vec nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len "konflikt s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo, ak dôjde k závažnému porušeniu zmluvy, aby predávajúci dal vec do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve bezplatne a bez zbytočného odkladu, podľa požiadavky kupujúceho. Kupujúci má právo dostať novú vec bez vady, odstránenie vady opravou veci, poskytnutie primeranej zľavy z ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. To neplatí, ak kupujúci vedel o porušení kúpnej zmluvy pred prevzatím veci alebo spôsobil konflikt s kúpnou zmluvou sám.

3) Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Konflikt s kúpnou zmluvou, ktorý nadobúda účinnosť do šiestich mesiacov odo dňa prijatia prípadu, sa považuje za existujúci v čase prijatia, pokiaľ to nie je v rozpore s povahou veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4) Nárok kupujúceho v prípade porušenia kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného je podmienený uplatnením jeho práva predložiť predávajúcemu vec čistú, vrátane dokladu o predaji tovaru, vydaného predávajúcim kupujúcemu, pokynov a dokumentácie. Ak kupujúci nedodrží vyššie uvedené podmienky na uplatnenie svojho práva, predávajúci túto reklamáciu nebude považovať za odôvodnenú.

5) Nároky kupujúceho v prípade rozporu s kúpnou zmluvou podľa vyššie uvedeného a iné nároky na zodpovednosť za vady predávaného tovaru je možné uplatniť na adrese prevádzok uvedených v  kontaktoch na https://eshop.tesla-electronics.eu/kontakty/. V prípade nedodržania vyššie uvedeného postupu sa tieto alebo následné sťažnosti nebudú brať do úvahy.Článok 7
Odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od zmluvy uzavretej prostredníctvom komunikácie na diaľku

1) Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie (prostredníctvom internetového obchodu https://eshop.tesla-electronics.eu/kontakty/) bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný to dokázať predložením dokladu o predaji. Miestom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy je adresa príslušného miesta predávajúceho, kde spotrebiteľ tovar kúpil, žiadosť sa môže vykonať osobne alebo písomne. Spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy.  Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za poškodenie tovaru vyplývajúce z manipulácie s týmto tovarom okrem tovaru, s ktorým sa musí manipulovať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti.

2) Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

3) Ak kupujúci nie je  spotrebiteľom, t. j. kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o ktorom sa  rozhoduje uvedením identifikačného čísla IČO v kúpnom doklade), právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká kupujúcemu, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

4) Ak kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného, má predávajúci právo na náhradu nákladov skutočne vzniknutých pri vrátení tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou trasou z dôvodu jeho povahy (§ 3 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 3 zákona o predaji tovaru na diaľku). Predávajúci je oprávnený zaúčtovať sumu zodpovedajúcu nákladom skutočne vynaloženým na vrátenie tovaru, ktoré nemôžu byť vrátené bežnou poštovou trasou vzhľadom na ich povahu, s kúpnou cenou.

5) Predávajúci vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (rešpektujúc bod 2) tohto článku), všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie, ktoré od neho boli prijaté na základe zmluvy, rovnakým spôsobom.

6) V prípade neoprávnene vráteného tovaru (t. j. ak nie sú splnené dôvody na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka), je spotrebiteľ povinný uhradiť skutočné náklady vynaložené na prepravu vráteného tovaru predávajúcemu a od predávajúceho späť k spotrebiteľovi.

7) Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva kupujúceho. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadi sa platnými a účinnými právnymi predpismi pre darovaciu zmluvu. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom v 14-dňovej lehote podľa § 7 ods. 1 zákona o predaji tovaru na diaľku, je spotrebiteľ povinný poskytnuté darčeky vrátiť spoločne so zakúpeným tovarom predávajúcemu.

8) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci informoval kupujúceho pred uzavretím zmluvy, že v takom prípade nemá právo odstúpenia od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho;
 • dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo jeho osoby;
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci odstránil z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;
 • doručovanie novín, periodík alebo časopisov
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona o predaji tovaru na diaľku.

9) Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.Článok 8
Zodpovednosť za vady

1) Predávajúci poskytuje kupujúcemu (spotrebiteľovi) záruku za akosť v dĺžke trvania stanovenej občianskym zákonníkom, tj. v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim ak pri konkrétnom tovare nie je uvedená dlhšia záruka. Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľ, poskytuje predávajúci záruku v dĺžke trvania poskytnutej výrobcom daného tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Toto ustanovenie je platné ako pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), tak i pre vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ.

2) Predávajúci zodpovedá za všetky chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa prejavia v priebehu záručnej doby. Zjavné vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, k neskorším reklamáciám nebude braný ohľad. Skryté vady tovaru, ktoré sa stanú zjavnými až po prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, ak sa taká chyba prejaví v čase do 24 mesiacov po dodaní tovaru kupujúcemu. Zodpovednosť predávajúceho za vady nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok. Najmä predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli používaním veci v rozpore s návodom na obsluhu, prevedením neodborného alebo neoprávneného zásahu, vniknutím cudzie látky do tovaru (napr. kvapalina), pripájaním iných sieťových adaptérov a prepätím v napájacej sieti, poruchami na linkách spojov, nedodržaním technických podmienok pre inštaláciu a prevádzkovanie, skladovaním alebo prevádzkovaním v podmienkach nevhodných pre daný typ tovaru (napr. teploty prevyšujúce limity odporúčané výrobcom a uvedené na obale alebo v záručnom liste daného tovaru, vlhké, prašné, chemicky agresívne či inak nevhodné prostredie), mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo 3. osobou, vady vzniknuté vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelná pohroma), pripojením veci na iné, než predpísané napájacie napätie a pod. Záruka za akosť sa tiež nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Za zjavnú vadu sa považuje taktiež zistený rozdiel medzi sériovým číslom tovaru a číslom na záručnom liste. V prípade, že je táto reklamácia uznaná ako oprávnená, môže kupujúci požadovať dodanie nového záručného listu.

3) Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený z dôvodu vady, upozorní predávajúci kupujúceho na chybu a ďalej za ňu nenesie zodpovednosť. Na ostatné súčasti tovaru platí stanovená záruka. U použitého tovaru sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku jeho použitia či opotrebovania.

4) Tovar, ktorý vykazuje vady vzniknuté chybnou manipuláciou užívateľa, predávajúci po dohode s kupujúcim opraví mimo záruku na náklady kupujúceho. Cenník na stiahnutie tu.

5) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru, ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je treba odborne inštalovať u kupujúceho, začína záručná doba dňom odbornej inštalácie, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

6) Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba nezačína plynúť znova.

7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe a to preukázateľným spôsobom, napr. Písomným oznámením doručeným predávajúcemu či telefonicky.

8) Pri odosielaní tovaru kupujúcemu je kupujúci povinný vykonať kontrolu správnosti a nezávadnosti dodávky strán jeho možného poškodenia pri doprave. Pokiaľ je tovar zjavne poškodený, kedy obal a vzhľad dodávky nasvedčuje tomu, že existuje reálne nebezpečenstvo, že je tovar poškodený, má kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky. U zjavného poškodenia, ktoré zistí kupujúci priamo na mieste pred prevzatím tovaru, je vodič povinný spísať s kupujúcim reklamačný protokol a kupujúci tovar nepreberá.

9) Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho sa má za to, že množstvo a druh odobratého tovaru zodpovedá množstvu a druhu uvedenému na dodacom liste.

10) Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, teda po prevzatí tovaru od predávajúceho. V prípade odoslania tovaru, po jeho odovzdanie dopravcom na zmluvou určenom mieste.

11) Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne v mieste prevzatia tovaru u predávajúceho, a to tak, aby najneskôr v posledný deň záručnej doby došiel k predajcovi prejav vôle spotrebiteľa uplatniť práva z chybného plnenia. V písomnom uplatnení reklamácie je vždy nutné uviesť, ako sa chyba prejavuje a pripojiť kópiu objednávky, kópiu predajného dokladu, dodacieho listu, požiadavka na riešenie a kontaktné spojenie. Kupujúci je povinný pri doručovaní reklamovaného tovaru predávajúcemu zabezpečiť tovar vhodným obalom, vyhovujúcim nárokom na prepravu daného typu tovaru, tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru, a ak je to vzhľadom na povahu tovaru pre zaistenie ochrany tovaru pri preprave nutné, označiť tovar príslušnými symbolmi.

12) Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky, bude považovaná za chybu veci len v prípade, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho.

13) Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na vadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom vady). Pre popis vady odporúčame písomnú formu.

14) Predávajúci spotrebiteľovi vystaví písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

15) Pri odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru a zároveň je kupujúci povinný vrátiť kupujúcemu uvedený tovar.

16) Ostatné práva a povinnosti strán týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok predávajúceho.

 

Článok 9
Dodávka

1) Zmluvné strany si môžu navzájom doručiť všetku písomnú korešpondenciu e-mailom (elektronickou formou).

2) Kupujúci doručí predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručí kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo objednávke.

 

Článok 10
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1) Vo všetkých prípadoch vylučujúcimi zodpovednosť, vrátane nezavinených omeškaní dodávok od výrobcu, dopravných porúch a podobných udalostí vyššej moci, ktoré poškodzujú plnenie zmluvných povinností predávajúceho, je predávajúci povinný prediskutovať s kupujúcim alternatívnu dobu plnenia pred dodaním tovaru, alebo je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bol povinný nahradiť kupujúcemu škodu spôsobenú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.Článok 11
Zrieknutie sa zodpovednosti predávajúceho pri predaji dekódovacích kariet

1) Predávajúci nezodpovedá za programovú ponuku, jej zmeny alebo zmeny vysielacieho času, za štruktúru alebo počet prijatých staníc, ako aj za iné zmeny, ktoré nastali v dôsledku rozhodnutia vysielacej spoločnosti (poskytovateľa platenej televízie alebo poskytovateľa), alebo ktoré nastali v dôsledku právneho ukončenia poskytovateľa služieb, prevodu práv poskytovateľa na inú právnickú osobu alebo ukončenia takéhoto vysielania alebo prevodu vysielania na iný satelit.

2) Predávajúci nezodpovedá za funkčnosť prístupovej dekódovacej karty, ak ju kupujúci používal v inom ako prevádzkovateľom doporučenom dekodéri alebo dekódovacom CI module, vykonával na karte nepovolené úpravy, pokúšal sa prístupovú kartu programovať alebo ju inak upravovať, neoprávnene nahrať softvér alebo dáta, popr. ak kupujúci prístupovú kartu fyzicky poškodil, alebo ak v dôsledku prílišnej tepelnej záťaže, nedostatočného vetrania technického zariadenia, či nedodržaním prevádzkových podmienok zariadenia, v ktorom bola karta používa, došlo k znehodnoteniu karty alebo k nenávratné zmene jej technických parametrov.

3) Predávajúci nezodpovedá za zrušenie inzerovaného programu alebo prerušenie alebo ukončenie vysielania prevádzkovateľom.

4) Predávajúci nezodpovedá za žiadne prerušenie poskytovania platených služieb prevádzkovateľom z dôvodu, že kupujúci meškal s platbou alebo ak došlo k zmenám v jeho osobných alebo platobných dispozíciách, o ktoré neinformuje predávajúceho včas (napr. uplynutie platnosti alebo vydanie novej platobnej karty s novými údajmi a pod.)

 

Článok 12
Riešenie sporov mimo súdu

1) Podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci spotrebiteľ právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. 

2) K alternatívnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa: https://soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3) Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk/  je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4) Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1) Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky. Ak vzťah stanovený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodnú, že rozhodným právom pre túto zmluvu bude právo Slovenskej republiky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Tieto VOP sú platné pre všetky  kúpne zmluvy uzatvorené predávajúcim odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

3) Informácie na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho: https://eshop.tesla-electronics.eu/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

4) Kupujúci môže zmeniť svoje údaje v príslušnej dostupnej sekcii až po prihlásení. Má tiež právo požiadať predávajúceho o zmenu alebo vymazanie osobných údajov z databázy a o zrušenie jeho registrácie., ako aj ďalšie práva ustanovené v § 22 a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia č. 2016/679.

5) V závislosti od zmeny príslušných právnych predpisov, ako aj obchodnej politiky spoločnosti si predávajúci vyhradzuje právo na zmenu VOP. Túto zmenu a jej účinnosť predávajúci uverejní na svojej webovej stránke pred plánovaným dátumom účinnosti nového VOP.

6) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky majetkové spory vzniknuté z kúpnej zmluvy, ako aj spory, ktoré by v budúcnosti vznikli z právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou, ak sa nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore v Bratislave podľa jeho Poriadku a Pravidiel. Zmluvné strany sa dohodli, že spor bude môcť byť rozhodnutý bez nariadenia ústneho pojednávania, ak nebude to jedna zo strán po začatí sporu pri svojom prvom úkone vo veci výslovne požadovať. Rozhodcovská doložka sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy vzniknuté zo spotrebiteľských zmlúv, uzavretých v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7) Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom

8) Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 352 Obchodného zákonníka.

9) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

 


 V Brně, dňa 4. januára 2023

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu