Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky pre Slovensko zde.


společnosti:

INTER-SAT LIMITED
reg. číslo: HE 222208
podnikající v České republice pod organizační složkou zahraničního podniku:
 

TESLA Electronics LTD, organizační složka 
se sídlem Hybešova 255/17, 602 00 Brno
IČ: 01630385
DIČ: CZ686043880
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 24480

(dále jen společnost nebo též prodávající)


Článek 1
Základní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb z oblasti elektroniky a elektrotechniky (dále jen „zboží“). Tyto VOP jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu pro účely dalšího prodeje i pro spotřebitele (dále jen „kupující“) od společnosti TESLA Electronics LTD, org. složka (dále jen „prodávající“). Výjimky lze uplatňovat výhradně na základě uzavřených smluv podepsaných statutárním orgánem prodávajícího. Právní vztahy těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy těmito VOP neupravené, příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, těmito VOP neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.Článek 2
Vymezení některých pojmů


Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. Za podnikatele je v souladu s
§ 420 a násl. občanského zákoníku považován ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (spotřebitel) – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podnikatel).

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání své objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn (jsou kupujícímu předány, příp. jsou dostupné v kompletní podobě na internetových stránkách prodávajícího tak, že kupující má možnost se s nimi seznámit ještě před uzavřením smlouvy). Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.Článek 3
Cena, Objednávka a Forma úhrady


1) Ceny zboží jsou uvedeny v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v den, kdy je objednávka doručena prodávajícímu. Ceník zboží je uveden na webových stránkách https://eshop.tesla-electronics.eu/ a není součástí těchto obchodních podmínek.

2) Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě písemné objednávky kupujícího. Objednávka je pro prodávajícího závazná okamžikem doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen objednávku neprodleně potvrdit. Lhůta k potvrzení objednávky činí 5 pracovních dnů od doručení objednávky, přičemž potvrzení objednávky oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické komunikace.

3) Minimální cena objednávky při dopravě mimo Českou a Slovenskou republiku je 5000 Kč (200 EUR). V případě objednávky pod tuto částku zboží neexpedujeme.

4) Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • obchodní jméno, sídlo kupujícího / jméno a příjmení, bydliště kupujícího v případě kupujícího spotřebitele,
 • jeho IČO a DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH,
 • telefonní číslo a e-mail, na kterých je možné potvrdit přijetí objednávky,
 • objednávkové číslo zboží uvedené v katalogu prodávajícího,
 • množství požadovaných kusů produktu,
 • jméno a podpis oprávněného zástupce kupujícího,
 • požadovaný způsob převzetí zboží a místo plnění (dodání),
 • požadovaný způsob placení.

Pokud objednávka nebude obsahovat uvedené základní náležitosti (tyto jsou vyznačeny při registraci kupujícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího), bude považována za neurčitou a nebude prodávajícím přijata.

5) Lhůta pro vyřízení objednávky prodávajícím je 30 kalendářních dní ode dne potvrzení přijetí objednávky. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit – v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. Při nedodržení sjednaného termínu plnění má kupující právo odstoupit od smlouvy.

6) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši ještě před dodáním produktů – v hotovosti, bezhotovostně platební kartou, bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího (číslo účtu zde) nebo na dobírku, pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak. V případě souhlasu prodávajícího s dodávkami na fakturu v rámci stanoveného kreditu je maximální povolená splatnost faktur 7 dní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Při nákupu na webových stránkách prodávajícího https://eshop.tesla-electronics.eu/ lze využít k platbě metodu Skip Pay – využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip Pay, více o zpracování osobních údajů zde. V případě prodlení s úhradou faktur je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení, nestanoví-li smlouva jinak. Nárok prodávajícího na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty, příp. úroků z prodlení, dotčen.

7) Prodávající je povinen předat objednané zboží k přepravě do 2 pracovních dnů po zaplacení kupní ceny na základě příslušného dokladu vystaveného prodávajícím. Za den úhrady kupní ceny je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb prodávajícího. Společně s dodávkou zboží prodávající vystaví a zašle kupujícímu fakturu – daňový doklad.

8) Pokud kupující prodávajícímu zašle objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány, nebo na výjimečně velké množství produktů, nebo na produkty, které kladou vyšší nároky na zabezpečení servisu či záruky ze strany prodávajícího, bude o tomto obchodním případu sjednána zvláštní písemná kupní smlouva. Posouzení, zda se jedná o objednávku dle předchozí věty, si vyhrazuje prodávající. V samostatné kupní smlouvě bude stanovena záloha ve výši minimálně 50 % ceny objednaného zboží a smluvní pokuta za neodebrané zboží minimálně ve výši 50 % ceny objednávky.

9) Podmínky ve smyslu čl. 3 platí přiměřeně také při účtování služeb a nákladů s dodáním zboží spojených. Jejich úhradu platí kupující na základě faktury – daňového dokladu.

10) Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím lze uzavřít pouze v českém jazyce.

11) Ceník balného a dopravného je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího ZDE.

 


Článek 4
Zákaznický účet
 

1) Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2) Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3) Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4) Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.Článek 5
Dodací podmínky

 

1) Druh dopravy uvede kupující v objednávce výběrem jednoho z druhů dopravy zajišťovaných prodávajícím na náklady kupujícího. V případě, že se jedná o dopravu na náklady prodávajícího, má právo zvolit druh dopravy vždy prodávající.

Prodávající poskytuje následující druhy dopravy:

 • osobní odběr v provozovně prodávajícího při platbě v hotovosti, platební kartou nebo na splátky (týká se pouze spotřebitelů),
 • doprava spediční společností na adresu udanou kupujícím na dobírku, popř. bez požadované dobírky, je-li ujednáno ve zvláštní kupní smlouvě,
 • doprava vlastními prostředky prodávajícího – pouze na základě předchozí písemné dohody kupujícího s prodávajícím.

Nespecifikuje-li kupující v objednávce druh dopravy, rozhodne o něm prodávající.

Cena za dopravu je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího ZDE.

2) Prodávající splní svůj závazek spočívající v dodání předmětu koupě kupujícímu jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. V případě sjednaného osobního odběru v provozovně prodávajícího splní prodávající povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě této provozovny a včas mu to oznámí.

3) V případě sjednání osobního odběru v provozovně prodávajícího je prodávající povinen vyzvat kupujícího k převzetí zboží – výzvu lze učinit telefonicky, e-mailem, faxem či dopisem zaslaným na adresu kupujícího (za výzvu je považováno i zaslání faktury). Kupující je povinen zboží převzít. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže kupující předmět koupě od prodávajícího nepřevzal ve lhůtě určené prodávajícím, příp. bez zbytečného odkladu od doručení výzvy prodávajícího k převzetí zboží.

4) Pokud nebude zaplacené zboží se specifikací "osobní odběr " převzato od prodávajícího do 7 dnů ode dne vystavení faktury, bude zboží zasláno na adresu kupujícího, uvedenou v jeho objednávce na náklady kupujícího. Pokud předem nezaplacené zboží se specifikací "osobní odběr" nebude kupujícím vyzvednuto do 7 dnů od požadovaného termínu odběru, má prodávající právo okamžitě odstoupit od smlouvy.

5) Prodávající ke každé dodávce zboží přiloží dodací list. Tento dodací list jsou smluvní strany povinny při předání a převzetí zboží oboustranně potvrdit. Prodávající je oprávněn odmítnout předání zboží kupujícímu v případě, že mu kupující nevydá potvrzený originál dodacího listu, případně kopii dodacího listu s originálem podpisu kupujícího. V případě platby v hotovosti nahrazuje dodací list pokladní (příjmový) doklad potvrzující zaplacení kupní ceny zboží, v případě dodání zboží přepravní službou nahrazuje dodací list přepravní list či jiný doklad prokazující převzetí zboží kupujícím.

6) Náklady na dopravu ze skladu prodávajícího ke kupujícímu hradí kupující, pokud není stanoveno jinak.

7) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme, nestanoví-li zákon pro odlišné způsoby dodání zboží jinak.

8) Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, u něhož byla kupní cena zboží zaplacena před dodáním tohoto zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jinak úplným zaplacením kupní ceny.Článek 6
Shoda s kupní smlouvou


1) V případech nákupů uskutečněných podle občanského zákoníku odpovídá prodávající kupujícímu (spotřebiteli), za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, shodou s kupní smlouvou dle shora uvedeného se dále rozumí, že prodávaná věc je vhodná  k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

2) V případě, že věc při převzetí kupujícím (spotřebitelem) není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), tedy má vady, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, vada se projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

3) Právo kupujícího (spotřebitele) z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

4) Vadou věci není opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

5) Kupující (spotřebitel) může vytknout vadu (reklamovat vadu), která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

6) Při koupi použité věci je prodávající oprávněn zkrátit dobu dle odst. 6. tohoto článku až na jeden rok.

7) Nárok kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného je při uplatnění svého práva podmíněn povinností předložit prodávajícímu věc čistou včetně doložení, že dané zboží zakoupil u prodávajícího jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. paragonem, potvrzeným záručním listem, dokladem o zaplacení internetové objednávky apod.). Pokud kupující nedodrží výše uvedené podmínky pro uplatnění svého práva, nebude prodávajícím nárok považován za oprávněný.

8) Nároky kupujícího v případě rozporu s kupní smlouvou dle shora uvedeného a další nároky z odpovědnosti z vadného plnění prodávané věci lze uplatnit na adrese provozoven prodávajícího uvedených v kontaktech na https://eshop.tesla-electronics.eu/kontakty/ v nichž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle podávajícího. V případě nedodržení výše uvedeného postupu nebude brán na tuto ani pozdější reklamaci zřetel.

9) Spotřebitel bere na vědomí, že v případě, kdy je společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je možné uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě do 2 let od převzetí zboží pouze u prodávaného zboží, nikoliv u dárku společně poskytnutého s tímto zbožím. Spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u poskytnutého dárku do 14 dnů od jeho převzetí.Článek 7
Odstoupení od smlouvy, Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku komunikace na dálku


1) Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. při použití prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod https://eshop.tesla-electronics.eu/) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo převezme poslední kus zboží, nebo převezme poslední položky či části dodávky, nebo první dodávkou zboží, jestliže je ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Tuto skutečnost spotřebitel prokáže předložením prodejního dokladu. Místem uplatnění práva odstoupení od smlouvy je adresa provozovny prodávajícího, kde spotřebitel zboží koupil, případně sídlo prodávajícího, uplatnění je možné uskutečnit osobně nebo písemně jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli.

2) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že došlo ke snížení hodnoty zboží, je spotřebitel povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit prodávajícímu v penězích. Za snížení hodnoty zboží se považuje zejména částečné spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, jakékoliv poškození zboží či doručení nekompletního zboží, tj. bez veškerého dodaného příslušenství a kompletní dokumentace.

3) V případě, že je společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li spotřebitel poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného dárku. Prodávající je rovněž oprávněn započíst částku odpovídající hodnotě nevráceného dárku proti částce, kterou je prodávající povinen vrátit spotřebiteli v případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy a řádně vráceného zboží. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní.

4) V případě, že je ke zboží prodáváno další zboží za velmi zvýhodněnou akční cenu ve výši 1,- Kč, má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenou prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li spotřebitel zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku. Prodávající je rovněž oprávněn započíst částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku proti částce, kterou je prodávající povinen vrátit spotřebiteli v případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy a řádně vráceného zboží.

5) Uplatní-li kupující-spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy dle shora uvedeného, prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820, odst. 1 písm. j)). Prodávající je oprávněn částku, odpovídající skutečně vynaloženým nákladům spojeným s vrácením zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, započíst s kupní cenou.

6) V případě, že kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení kupujícímu nevzniká, jelikož zákon tuto možnost neuvádí.

7) Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od spotřebitele obdrží vrácené zboží nebo ode dne, kdy mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslala zpět, podle toho, co nastane dříve.

8) V případě neoprávněně vráceného zboží (tj. nejsou-li splněny důvody pro odstoupení od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku) je spotřebitel povinen zaplatit skutečně vynaložené náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět spotřebiteli.

9) Kupující – spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

10) Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici ZDE.Článek 8
Záruka za jakost


1) Prodávající poskytuje kupujícímu (spotřebiteli) záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Kupujícímu, který není spotřebitel, poskytuje prodávající záruku za jakost v délce trvání poskytnuté výrobcem daného zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

2) Prodávající dále kupujícímu (spotřebiteli) poskytuje na určité zboží značky TESLA prodlouženou záruku. V rámci prodloužené záruky lze uplatnit vady za stejných podmínek, jako u standardní poskytnuté záruky. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na prodávajícím určené zboží, přičemž konkrétní podmínky pro prodlouženou záruku včetně odkazů na zboží, na které se prodloužená záruka vztahuje, lze nalézt zde: https://eshop.tesla-electronics.eu/prodlouzena-zaruka/.

3) V případě nákupu zboží značky TESLA na e-shopu: https://eshop.tesla-electronics.eu/, získá zdarma kupující (spotřebitel) od prodávajícího službu TESLA Premium Servis, jejíž přesné podmínky jsou uvedeny zde: https://eshop.tesla-electronics.eu/tesla-premium-servis/.

4) Prodávající odpovídá za všechny vady, které se projeví na zboží v průběhu záruční doby. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, k pozdějším reklamacím nebude brán zřetel. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v záruční době. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží kupujícím vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Zejména prodávající neodpovídá za vady, které vznikly používáním věci v rozporu s návodem k obsluze, provedením neodborného nebo neoprávněného zásahu, vniknutím cizí látky do zboží (např. kapalina), připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, skladováním nebo provozováním v podmínkách nevhodných pro daný typ zboží (např. teploty překračující limity doporučené výrobcem a uvedené na obale nebo v záručním listě daného zboží, vlhké, prašné, chemicky agresivní či jinak nevhodné prostředí), mechanickým poškozením zboží kupujícím nebo 3. osobou, vady vzniklé vlivem neodvratitelné události (např. živelná pohroma), připojením věci na jiné, než předepsané napájecí napětí apod. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za zjevnou vadu se považuje rovněž zjištěný rozdíl mezi sériovým číslem zboží a číslem na záručním listě. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání nového záručního listu.

5) Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.

6) Zboží, jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, prodávající po dohodě s kupujícím opraví mimo záruku na náklady kupujícího. Ceník služeb ke stažení zde.

7) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. V případě, že se jedná o zboží, které je třeba odborně instalovat u kupujícího, začíná záruční doba běžet dnem odborné instalace, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8) Dojde-li k výměně zboží, záruční doba nezačíná běžet znovu.

9) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem, např. písemným oznámením doručeným prodávajícímu či telefonicky.

10) Při odesílání zboží kupujícímu je kupující povinen provést kontrolu řádnosti a nezávadnosti dodávky stran jeho možného poškození při dopravě. Pokud je zboží zjevně poškozeno, kdy obal a vzhled dodávky nasvědčuje tomu, že existuje reálné nebezpečí, že je zboží poškozeno, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky. U zjevného poškození, které zjistí kupující přímo na místě před převzetím zboží, je řidič povinen sepsat s kupujícím reklamační protokol a kupující zboží nepřebírá.

11) Okamžikem převzetí zboží kupujícím v provozovně prodávajícího se má za to, že množství a druh odebraného zboží odpovídá množství a druhu uvedenému na dodacím listu.

12) Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, tedy po převzetí zboží od prodávajícího. V případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem na smlouvou určeném místě.

13) Reklamaci je možné uplatnit poštou nebo osobně v místě převzetí zboží u prodávajícího, a to tak, aby nejpozději v poslední den záruční doby došel k prodejci projev vůle kupujícího uplatnit práva plynoucí mu z poskytnuté záruky. V písemném uplatnění reklamace je vždy nutné uvést, jak se vada projevuje, předložit věc prodávajícímu čistou a doložit, že dané zboží zakoupil u prodávajícího jakýmkoli prokazatelným způsobem (např. paragonem, potvrzeným záručním listem, dokladem o zaplacení internetové objednávky apod.), včetně způsobu řešení a kontaktního spojení na kupujícího. Pokud kupující nedodrží výše uvedené podmínky pro uplatnění svého práva, nebude prodávajícím nárok považován za oprávněný. Kupující je povinen při doručování reklamovaného zboží prodávajícímu zajistit zboží vhodným obalem, vyhovujícím nárokům na přepravu daného typu zboží, tak, aby nedošlo k poškození zboží, a je-li to vzhledem k povaze zboží pro zajištění ochrany zboží při přepravě nutné, označit zboží příslušnými symboly.

14) Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

15) Prodávající spotřebiteli vystaví písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

16) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, dostupný na Reklamace, servis a vrácení - TESLA | oficiální e-shop (tesla-electronics.eu)Článek 9
Doručování
 

1) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2) Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. Článek 10
Okolnosti vylučující odpovědnost


1) Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost včetně nezaviněného zpoždění dodávek od výrobce, dopravních poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností prodávajícího, je prodávající povinen před dodáním zboží projednat s kupujícím náhradní termín plnění, příp. je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout kupujícímu náhradu škody, která je způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.Článek 11
Vyloučení odpovědnosti prodávajícího při prodeji dekódovacích karet


1) Prodávající neodpovídá za programovou nabídku, její změny nebo úpravy vysílacího času, za strukturu nebo počet přijímaných stanic, jakož i další změny, ke kterým došlo v důsledku rozhodnutí vysílací společnosti (poskytovatele placených služeb nebo providera), popř. ke kterým došlo v důsledku právního zániku poskytovatele služeb, převodu práv poskytovatele na jiný právní subjekt, či z důvodu ukončení tohoto vysílání nebo došlo-li k přesunu vysílání na jinou družici.

2) Prodávající neodpovídá za funkčnost přístupové dekódovací karty, jestliže ji kupující používal v jiném než provozovatelem doporučeném dekodéru nebo dekódovacím CI modulu, prováděl na kartě nepovolené úpravy, pokoušel se přístupovou kartu programovat nebo ji jinak upravovat, neoprávněně nahrát software nebo data, popř. jestliže kupující přístupovou kartu fyzicky poškodil nebo jestliže v důsledku přílišné tepelné zátěže, nedostatečného větrání technického zařízení, či nedodržením provozních podmínek zařízení, ve kterém byla karta užívána, došlo ke znehodnocení karty nebo k nenávratné změně jejích technických parametrů.

3) Prodávající neodpovídá za zrušení inzerovaného programu nebo přerušení či ukončení vysílání provozovatelem.

4) Prodávající neodpovídá za případné přerušení dodávky placených služeb ze strany provozovatele z důvodů, že se kupující opozdil se svou platbou nebo došlo-li ke změnám jeho osobních nebo platebních dispozic, o kterých prodávajícího včas neinformoval (např. ukončení platnosti nebo vystavení nové platební karty s novými údaji apod.)

 


Článek 12
Mimosoudní řešení sporů
 

1) Kupující-spotřebitel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. 

2) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Článek 13
Závěrečná ustanovení
 

1) Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že právem rozhodným pro tuto smlouvu bude právo České republiky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2) Tyto VOP jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané prodávajícím ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.

3) Všechny osobní údaje, uvedené při registraci kupujícího, budou použity jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence registrace. Kupující odesláním objednávky uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Prodávající prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a použije je pouze pro účely uzavření a realizace kupní smlouvy s kupujícím, a zavazuje se s nimi nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů) a příslušnými evropskými předpisy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen Nařízení č. 2016/679). Informace ke zpracování osobních dat jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího: https://eshop.tesla-electronics.eu/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

4) Kupující může měnit své údaje v příslušné sekci dostupné až po jeho přihlášení. Rovněž má právo požádat prodávajícího o provedení změny nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace., jakož i další práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů a Nařízení č. 2016/679.

5) V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající, vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající zveřejní na svých webových stránkách před plánovaným datem účinnosti nových VOP.

6) Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré majetkové spory vzniklé z kupní smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného kupní smlouvu, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel. Smluvní strany se dohodly, že spor bude moci být rozhodnut bez nařízení ústního jednání, nebude-li to jedna ze stran po zahájení sporu při svém prvním úkonu ve věci výslovně požadovat.

Rozhodčí doložka se nevztahuje na smluvní vztahy vzniklé ze spotřebitelských smluv, uzavřených ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. občanského zákoníku.

7) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

8) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9) Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách prodávajícího.


 

V Brně, dne 9. ledna 2023

Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu