REKLAMÁCIA A VRÁTENIE

Robíme všetko pre to, aby ste túto stránku "REKLAMÁCIA A VRÁTENIE" nemuseli nikdy navštíviť. Ak by však nastal taký prípad, že by ste to potrebovali, tu nájdete potrebné informácie, ako pri reklamácii alebo vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní) postupovať.

 

Reklamácia

 1. Napíšte sprievodný list s popisom závady a kontaktnými údajmi.
 2. Tovar spolu s príslušenstvom a sprievodným listom starostlivo zabaľte, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave.
 3. Balík zašlite na uvedenú adresu:
  INTER-SAT, LTD
  MB-Elektro, spol. s r.o.
  M.R. Štefánika 82
  908 41 Šaštín – Stráže
  Slovenská republika
 4. Servisné oddelenie dostane balík, tovar starostlivo skontroluje a vyhodnotí, či sa jedná o oprávnenú záručnú reklamáciu, alebo nie.
 5. V prípade oprávnenej záručnej reklamácie vykoná servisné oddelenie opravu, príp. výmenu. V prípade neoprávnená záručnej reklamácie alebo pozáručný reklamácie vás servisné oddelenie kontaktuje pre konzultáciu, ako postupovať ďalej - vykonať platenú opravu / zaslať nový kus / nevykonávať opravu.
 6. Servisné oddelenie odošle reklamovaný tovar späť na vašu adresu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní

 1. Napíšte sprievodný list, v ktorom uvediete, že si prajete tovar zakúpený cez e-shop vrátiť v zákonnej lehote 14 dní. List by mal ďalej obsahovať vaše údaje a číslo účtu, na ktorý budete chcieť vrátiť peniaze.
 2. Balík zašlite na uvedenú adresu:
  INTER-SAT LTD, org. zložka
  Blučina 704
  664 56 Blučina
 3. Servisné oddelenie dostane balík, tovar starostlivo skontroluje a určí stanovisko, či je tovar kompletný a nepoškodený alebo či je nekompletný príp. opotrebované. Na základe stavu tovaru je určená suma pre vrátenie.
 4. V prípade problému (opotrebenia alebo nekompletnosť) vás servisné oddelenie kontaktuje. V opačnom prípade sa tovar prijme na sklad, vytvorí dobropis a peniaze následne zašlú na účet uvedený v sprievodnom liste.

 

Zásielka mi dorazila poškodená

 1. Okamžite kontaktujte prepravná spoločnosť
 2. Urobte fotodokumentáciu

 

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 2. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.
 3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  • výmenu za nový tovar,
  • opravu tovaru,
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.
 4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
  • ak má tovar podstatnú vadu,
  • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
  • pri väčšom počte chýb tovaru.
 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.
 6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
 7. Predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
 10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa.
 12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.
Zpět do obchodu

Hodnocení obchodu